Felhívás kóbor kutyák befogásáról

Tisztelt Végegyházi Lakosok!

 Az utóbbi időben ismét egyre több kutya kóborol településünk utcáin.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2018. február 12-től a rendőrséggel közösen a gyepmester bejárást tart.
Amennyiben kóbor kutyát talál, befogásra és elszállításra kerül.
Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy a kutyáik ne juthassanak ki a közterületekre!

Végegyháza Község Önkormányzata

Lakossági Fórum – 2017. december 18-án hétfőn 14 órakor

Hirdetmény

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Végegyháza Község településképi rendeletének és településképi arculati kézikönyvének készítésével kapcsolatban

 1. december 18-án hétfőn 14.00 órakor

 lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, amelyen szeretnénk e témában munkaközi tájékoztatást nyújtani.

Végegyháza Településképi Arculati Kézikönyvének tervezete az önkormányzat honlapján (www.vegegyhaza.hu) és a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

Javaslataikat, véleményüket kérjük, hogy 2017. december 27-ig juttassák el papír alapon vagy elektronikusan az Önkormányzati Hivatalhoz (5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2., vegegyhazaph@vegegyhaza.hu ) név és elérhetőség megjelölésével.

A munkaközi tájékoztatás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése szerint, Végegyháza Község Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetésről szóló 12/2017. (VIII.18.) rendelete alapján jelenik meg.)

Végegyháza, 2017. december 8.

Végegyháza Község Önkormányzat

Fogászati rendelés

Tisztelt Végegyházi Lakosok!

 

               Ezúton     tájékoztatjuk     Önöket,       hogy

2017. október 19. napjától

 

ismételten lesz fogászati rendelés községünkben.

A rendelési idő: csütörtöki napokon 13.30- órától 17.30 óráig.

Fogorvos: Dr. Marzan Mária Renáta.

 

Végegyháza Község Önkormányzat

  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉRE

 

 

 1. A kiíró megnevezése: Végegyháza Község Önkormányzata
 2. A kiíró székhelye: 5811 Végegyháza, Széchenyi út 2.
 3. A pályázati eljárás tárgya: Szolgáltatási szerződés mezőgazdasági tevékenység végzésére az alább részletezett területeken:

 

3.1       Az önkormányzat tulajdonába tartozó alábbi földterületen:

 

Megye Település Fekvés Hrsz. Önkormányzati tul.hányad Művelési ág Önkorm-i tul.rész Ha Önkomr-i tul.rész

AK

Békés Végegyháza Külterület 0145/2. 1/1 szántó 10,3582 360,07

 

3.2       A Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) kötött VK-2016/70. sz. vagyonkezelési szerződés alapján mezőgazdasági közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges bérmunkák végzése az alábbi földterületen:

 

Megye Település Fekvés Hrsz. Állami tul.hányad Alrész jele Művelési ág Állami tul.rész Ha Állami tul.rész

AK

Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 a szántó 15,8987 553,27
Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 b rét 0,6132 4,66
Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 c nádas 0,0995 2,68
Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 f kivett 0,0748 0,00
Békés Végegyháza Külterület 0145/3 1/1 g kivett 0,0782 0,00

 

 1. A mezőgazdasági szolgáltatási szerződés időtartama: határozott idő, 2017. október 20. napjától 2018. október 31. napjáig.
 2. Érvényes pályázatot az nyújthat be, aki:
 • a 3. pontban részletezett földterületek megműveléséhez megfelelő eszközökkel és szakértelemmel rendelkezik, melyet a benyújtott pályázata keretében hitelt érdemlően igazolt,
 • nem rendelkezik köztartozással, nem áll végelszámolás, felszámolás, csődeljárás alatt és ezt hitelt érdemlően igazolja,
 • vállalja, hogy az érintett földterületeken az önkormányzat képviselő-testülete által a 2017/2018. évi vetésszerkezeti tervben megjelölt növényeket termeli,
 • vállalja, hogy gazdálkodási és permetezési naplót vezet, melyet a gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámoló mellékleteként az önkormányzat rendelkezésére bocsát,
 • vállalja, hogy a 0145/2. hrsz-ú területek esetén a művelés során felmerülő költségeket megelőlegezi az önkormányzat részére, melyért kamatot nem számol fel,
 • vállalja, hogy a 0145/3. hrsz-ú területen szükségessé váló és előzetesen megrendelt bérmunkák költségeiről a munka elvégzését követően haladéktalanul számlát nyújt be az önkormányzatnak,
 • vállalja, hogy a 0145/2. hrsz-ú területen termelt termények értékesítését az önkormányzat képviselő-testülete döntése szerint hajtja végre,
 • vállalja, hogy az értékesítés során a vételár kifizetését követő 15 napon belül gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóját és elszámolását benyújtja az önkormányzatnak.

 

A pályázat benyújtásának helye:         Végegyháza Község Önkormányzata 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2., kirendeltség-vezető.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat Végegyháza 0145/2 és 0145/3. hrsz-ú ingatlanokon mezőgazdasági szolgáltatás végzésére.”
 2. A pályázat beérkezésének határideje: október 17. 12.00 óra.
 3. A pályázat elbírálásának határideje: október 19. A pályázatokat Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.
 4. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
 • a vállalkozó végegyházi telephellyel rendelkezzen,
 • a vállalkozó teljes körű szolgáltatást végezzen,
 • a vállalkozási díj mértéke kedvező legyen.
 1. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Végegyháza Község Önkormányzata

2016. évi Majális

Tegnap sikeresen megrendezésre került hagyományokhoz híven községünkben a Majális. A szokásostól eltérően most a programoknak a Végegyházi Sportpálya biztosította a helyszínt. A majálisra érkezőket a Végegyházi Községi Önkormányzat egy pár virslivel, üdítővel illetve sörrel vendégelte meg. A gyerekek számára volt légvár valamint a szervezők különböző ügyességi feladatokkal várták a kicsiket nagyokat. Szerencsére az időjárás is kedvező volt a rendezvényre látogatók számára. A hagyományokat betartva idén se maradt el a májusfa mászás melyre igen sok bátor jelentkező volt. Az ügyes mászókat ajándékkal jutalmazták meg. A nap zárasaként a Végegyházi SE és Pusztaföldvár focicsapata mérkőztek meg a focipályán.

Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016  Majális 2016 Majális 2016 Majális 2016Majális 2016

Március 15. Megemlékezés Végegyházán

Szabad a sajtó! … – Ha tudnám, hogy a hazának nem lesz rám szüksége, szivembe mártanám kardomat, s úgy írnám le haldokolva, piros véremmel e szavakat, hogy itt álljanak a piros betűk, mint a szabadság hajnalsugarai.
Petőfi Sándor Naplójából : Pest, március 15-én 1848.

Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás
Március 15-i koszoruzás

Végegyháza Község Önkormányzat tájékoztatója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Végegyháza község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatóvá jelölte ki a

TAPPE Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft-t.

Az ideiglenes ellátás megkezdésének időpontja:
2016. január 1.

Az ideiglenes ellátás vége:
Az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2017. január 31-ig.

Az ideiglenes ellátás díja:
Természetes személy, költségvetési szervek és az 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmények esetén 120 literes gyűjtőedény nettó 336,267 Ft + ÁFA, azaz bruttó 427,57,- Ft/ürítés. Nem természetes személy esetén külön megállapodás alapján.

Az ideiglenes ellátás díjának megfizetése:
A kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében, utólag, negyedévente.

Szolgáltatás gyakorisága:
Minden héten, egy ürítés/ingatlan.

Végegyháza, 2015. december 21.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2016. ÉVI FORDULÓJÁNAK ÖSSZESÍTETT ADATAI

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Beérkezett pályázatok száma:                                    5 darab
Elbírált, támogatott pályázatok száma:                       5 darab
Formai hiba miatt kizárt pályázatok száma:                0 darab
A támogatás átlagos mértéke:                                     5.000,- Ft/hó
Az összes megítélt támogatás egy havi összege:      25.000,- Ft/hó
Az összes megítélt támogatás összege:                    250.000,- Ft
A támogatás folyósításának kezdete:                          2016. március hó.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A „B” típusú pályázati kiírásra pályázat beadás nem történt.

Végegyháza, 2015. december 16.

Végegyháza Község Önkormányzata