Végegyházáért Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány célja:
Az alapítvány célja Végegyháza község településein élő lakosok életfeltételeinek, életminőségének javítása. A fenti célok elérése érdekében a települési infrastuktúra fejlesztése, munkahelyek létesítésének elősegítése.
Ennek érdekében elősegíti a nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést, ezek anyagi, technikai feltételeinek biztosítása, eszközrendszer bővítése, pótlása. A gyermekek közösségi életre való oktatását és iskolán kívüli szabadidős programjainak támogatását.
Továbbá célja kultúrával, sporttal, természetvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos programok szervezésének elősegítése.
Támogatja a szociális tevékenységet, családsegítést, idős korúak gondozását, egészségmegőrzést, betegségmegelőzést.
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különös tekintettel az időskorúakra és a tanulóifjúságra.
A településeinken élő etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
Ezen célokat más civil szervezetek támogatásán keresztül is kívánja megvalósítani.
E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenységek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú alapítvány formájában végzi.

Gyerekek játszótéren Gyerekek játszótéren

Az alapítványhoz való csatlakozás:
Az alapítvány nyitott, politikamentes kezdeményezés, melyhez valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság, intézmény, közösség bekapcsolódhat, ha az alapítvány céljaival egyetért, és anyagilag vagy bármilyen más eszközzel azt támogatni kívánja.
A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt.
Az alapítványhoz történő csatlakozás esetén a kuratórium üléseiről a csatlakozók értesítést kapnak, melyen tanácskozási joggal részt vehetnek.

Az alapítvány vagyona, és a felhasználás módja:
Az alapítvány induló vagyona az alapító által adományozott 100.00 Ft, azaz Egyszázezer forint, melyet az alapító az alapítvány bankszámlájára egy összegben befizet.
Az alapítványi vagyon további forrása az alapítványhoz csatlakozók, vagy az alapítványhoz csatlakozás nélkül, az alapítvány részére adott pénzbeni és nem pénzbeni hozzájárulás, az alapítvány saját bevételei.
Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervezetet (kuratórium) illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az alapítvány célját szolgáló jövedelemszerző vállalkozásban részt vehet.
Az alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, az alapítvány céljai által meghatározott körben a kuratórium dönt.
Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló vagyonának 80 %-a, valamint az induló vagyon kamatai, hozadékai használhatók fel. Az alapítványhoz csatlakozó és egyéb az alapítvány céljára adott anyagi támogatás teljes egészében felhasználható.
Az alapítványi vagyon felhasználási módja lehet:
– pályázat útján történő támogatás,
– egyéni kérelmek alapján adott támogatás,
a kuratórium saját hatáskörében hozott döntése, és ennek alapján adott juttatás.
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, csak meghatározott tevékenységekre fordíthatja.

Futball meccs

Az alapítvány kezelője:
Az alapítvány kezelője az alapítvány kuratóriuma.
Az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott 5 (öt) tagú kuratórium kezeli. A kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapítvány működésének időtartamára az alapító kéri fel.
A Kuratórium elnöke: Dr. Farkas László
A Kuratórium titkára: Jámborné Svorenj Szilvia
A Kuratórium tagjai: Baráth Mihály, Mikula Istvánné, Szalka Jánosné.

Az alapítvány az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységet végzi (1997. évi CLVI. Törvény 26 § c) szerint:
(1.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
(2.) szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
(4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
(5.) kulturális tevékenység,
(8.) természetvédelem, állatvédelem,
(9.) környezetvédelem,
(10.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
(11.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
(13.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
(14.) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Az alapítvány rögzíti, hogy a törvényben és az alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá – amennyiben tagsággal rendelkezik – biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásból.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az alapítvány felügyelő bizottsága:
Az alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrző szerv 3 (három) főből áll:
Elnöke: Kunos László
Tagjai: Dékány Ildikó, Bognár Istvánné

Az alapítvány székhelye:
5811 Végegyháza, Széchenyi út 34.
Az alapítvány alapítója:
Végegyháza Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ